Molly

2004 - 2017

27 juillet 2004 - 1er août 2017
13 ans et 5 jours, ma Momo.

Mon amour, pour toujours.

0913, ma Molly ❤.

Caro

xxxxxxxx